Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ

Naša VÍZIA

Našou víziou je byť stabilným zariadením, kde sa prijímateľom sociálnych služieb (PSS) poskytuje komplexná sociálna starostlivosť v rodinnom duchu s vytváraním podmienok na uspokojenie všetkých potrieb človeka. Chceme dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou hodnotou a súčasťou života všetkých PSS.

Naše POSLANIE

Logo neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., je jej krátkou prezentáciou a graficky vyjadruje poslanie organizácie a všetkých jej organizačných zložiek. Z tohto loga vychádza aj poslanie Špecializovaného zariadenia VYKUPITEĽ:

Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb pocit a teplo domova. Miesto, v ktorom sa skrze lásku Krista Vykupiteľa spája odborná pomoc s láskavým a kresťanským prístupom ku každému človeku.

Dom

Ústredným motívom loga je dom. Dom je symbolom rodiny. Čierna farba jeho obrysov upozorňuje na jednej strane na istú vážnosť, tmu, noc, ale je to aj farba sviatočná. Dom je však aj plný svetla, čo vyjadruje biela farba jeho vnútra.

Kríž

Nad domom sa výrazne vyníma kríž ako symbol všetkého náročného, čo sa v našom živote snažíme prijímať vo viere v Božiu pomoc. Kríž má v živote ľudí rôzne podoby – chorobu, starobu, utrpenie, biedu, chudobu, samotu, sklamanie, stratu odvahy k životu, nedorozumenia, nedostatok radosti, viery lásky… Ježiš však všetko premenil skrze kríž a dal nám príkaz lásky. Tá dokáže premeniť všetko.

Srdce

Srdce ako symbol lásky v rohu domu vyjadruje, že ľudia, ktorí sa v ňom stretávajú a tu žijú sa chcú mať úprimne radi a pomáhať si. Svoju lásku si však nenechávajú pre seba, ale idú ju rozdávať ďalej, aj mimo domu, vo svojom okolí. To je znázornené srdcom prekračujúcim múry domu. Srdcia ľudí sú mnohokrát spálené, vyhorené, chýba im láska. Čakajú na láskavé slovo, gesto, povzbudenie a pomoc dobrých ľudí. Môže to byť pomoc morálna, materiálna aj duchovná.

Naše ciele

Zamerať sa na kvalitné sociálne služby poskytované prijímateľom sociálnych služieb.

Kvalitné sociálne služby vytvárať odborným, dobrým a flexibilným pracovným tímom.

Pri poskytovaní sociálnych služieb vytvárať pozitívne vzťahy s príbuznými a verejnosťou.

O nás

Kto sme

 ALŽBETKA, n. o. ako odpoveď na potreby doby a regiónu zriadila sociálne zariadenie aj v meste Nesvady, okres Komárno. 
Sociálne služby tu poskytujeme od 1. januára 2021, kedy sme začínali ako Zariadenie pre seniorov s kapacitou 19 miest. 
Od 1. januára 2022 sme zriadili aj Špecializované zariadenie s kapacitou 10 miest, pričom v Zariadení pre seniorov sa znížil počet prijímateľov sociálnych služieb na 9 miest.
Dňa 1. januára 2023 sme po získaných skúsenostiach na základe konkrétnych potrieb  reprofilizovali celé zariadenie na Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ  s kapacitou 19 miest.

V špecializovanom zariadení poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou pre prijímateľov sociálnej služby na neurčitý čas.

Duchovné zázemie

Charakteristickou črtou zariadenia je osobný prístup ku každému a vytváranie vhodných podmienok aj na uspokojovanie duchovných potrieb. V zariadení sa nachádza kaplnka s možnosťou denne sláviť sv. omšu i ako priestor na osobnú modlitbu.

Sociálna rehabilitácia

Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

IMG_4493

Záhrada

Budova s príslušnou záhradou dotvára atmosféru pokoja, možnosť oddychu, priestor na stíšenie, ako aj na spoločenské podujatia či liturgické slávenia. Všetko chce vytvoriť seniorom dôstojné podmienky na ich pokojnú starobu a zároveň im dáva istý pocit zadosťučinenia za ich celoživotnú obetavú prácu.

ALŽBETKA, n. o.

Dielo “ALŽBETKA” píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., angažovala v rôznych oblastiach a rozvinula sa až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie okruhu svojho pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 
Neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o. zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. 

IMG_2943

Prečo Alžbetka?

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.