Kto sme

Dielo ALŽBETKA píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o. rozvíjala až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie okruhu svojho pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 

Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ v Nesvadoch, okres Komárno, zriadila nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o.

Sociálne služby tu poskytujeme od 1. januára 2021, kedy sme začínali ako Zariadenie pre seniorov s kapacitou 19 miest. 
Od 1. januára 2022 sme zriadili aj Špecializované zariadenie s kapacitou 10 miest, pričom v Zariadení pre seniorov sa znížil počet prijímateľov sociálnych služieb na 9 miest.
Dňa 1. januára 2023 sme po získaných skúsenostiach na základe konkrétnych potrieb  reprofilizovali celé zariadenie na Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ  s kapacitou 19 miest.

Ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, v súlade so Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní č. 448/2008 Z. z., podľa § 39, v tomto zariadení rodinného typu  poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas.

Čo ponúkame

Dotknúť sa ľudských sŕdc, svedomí, ľudských osudov… Stáť pri tých druhých vtedy, keď to najviac potrebujú. Toto bol hlavný dôvod založenia neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o. To chceme i dnes ponúknuť tým, ktorí sú nám v zariadení zverení. Takto chceme dať ľuďom okúsiť, že  Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz.

Kapacita špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnych služieb je 19 miest.
Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

Charakteristickou črtou zariadenia je osobný prístup ku každému a vytváranie vhodných podmienok aj na uspokojovanie duchovných potrieb. Budova s príslušnou záhradou dotvára atmosféru pokoja, možnosť oddychu, priestor na stíšenie, ako aj na spoločenské podujatia či liturgické slávenia. Všetko chce vytvoriť seniorom dôstojné podmienky na ich pokojnú starobu a zároveň im dáva istý pocit zadosťučinenia za ich celoživotnú obetavú prácu.

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, demencia, či organický psychosyndróm.

"Podporujte chorých a pomáhajte im ako len viete, majte ustavične na pamäti, že je to trpiaci Spasiteľ, ktorého navštevujete."
bl. Alfonza Mária Eppingerová