Kto sme

Dielo ALŽBETKA píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o. rozvíjala až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie okruhu svojho pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 

Zariadenie pre seniorov v Nesvadoch, okres Komárno, zriadila nezisková organizácia ALŽBETKA, n.o., ako svoje druhé zariadenie pre seniorov. Registrácia do Registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o soc. pomoci, § 24 a 20. sa uskutočnila v Košickom samosprávnom kraji dňa 26. 08. 2020, kde sa nachádza sídlo neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o.
Ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, v súlade so Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní č. 448/2008 Z. z., § 35, v tomto zariadení poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas.

Do Zariadenia pre seniorov VYKUPITEĽ v meste Nesvady môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a ktorá:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona,
  • poskytovanie starostlivosti v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Čo ponúkame

Dotknúť sa ľudských sŕdc, svedomí, ľudských osudov… Stáť pri tých druhých vtedy, keď to najviac potrebujú. Toto bol hlavný dôvod založenia neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o. To chceme i dnes ponúknuť tým, ktorí sú nám v zariadení zverení. Takto chceme dať ľuďom okúsiť, že  Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz.

Kapacita zariadenia pre prijímateľov sociálnych služieb je 19 miest.
Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.
Charakteristickou črtou zariadenia je osobný prístup ku každému a vytváranie vhodných podmienok aj na uspokojovanie duchovných potrieb. Budova s príslušnou záhradou dotvára atmosféru pokoja, možnosť oddychu, priestor na stíšenie, ako aj na spoločenské podujatia či liturgické slávenia. Všetko chce vytvoriť seniorom dôstojné podmienky na ich pokojnú starobu a zároveň im dáva istý pocit zadosťučinenia za ich celoživotnú obetavú prácu.

"Podporujte chorých a pomáhajte im ako len viete, majte ustavične na pamäti, že je to trpiaci Spasiteľ, ktorého navštevujete."
bl. Alfonza Mária Eppingerová